Regulamin "Wiem, co jem"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wiem, co jem" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".
2. Publicat Spółką Akcyjną z siedzibą w (61-003) Poznaniu, przy ul. Chlebowej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 183838, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 16.600.000 zł (opłacony w całości), NIP: 782-228-24-71, zwane dalej „Fundatorem”.
3. Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) egzemplarzy książki autorstwa Katarzyny Bosackiej pt. „Wiem, co jem. Przepisy z programu”.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 15-22 kwietnia 2015 r. na łamach "Palce Lizać" - cotygodniowego, ukazującego się we wtorki dodatku do ogólnopolskiego dziennika "Gazeta Wyborcza” oraz na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://palcelizac.gazeta.pl , zwanego dalej "Serwisem".
5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zostanie zamieszczony na stronach internetowego serwisu Organizatora prowadzonego pod adresem http://palcelizac.gazeta.pl oraz na profilu „Palce Lizać” w portalu społecznościowym www.facebook.com .

§ 2. Cel przeprowadzenia Konkursu.

Celem Konkursu jest wybranie przez jury konkursowe 10 najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe o treści „ Jak wygląda twoje danie na rodzinny obiad? - wyślij przepis i zdjęcie”. Nagrodzonych zostanie 10 Uczestników wybranych przez jury, kierujące się walorami gastronomicznymi przepisu oraz estetycznymi przepisu i utworu fotograficznego stanowiącego ilustrację do odpowiedzi na zadanie konkursowe.


§3. Czas przeprowadzenia Konkursu.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ten sposób, że od dnia 15 kwietnia 2015 r. godz. 9:00 do 22 kwietnia 2015 r. godz. 23:55 Uczestnicy będą mogli nadsyłać e-maile z załączonym przepisem oraz utworem fotograficznym w pliku PDF, TIF lub JPG. Przez datę doręczenia wiadomości e-mail rozumie się datę i godzinę zapisania wiadomości e-mail na serwerze Organizatora. E-maile kierowane są pod adres: konkurs_palcelizac@agora.pl .
2. W dniu 13 maja 2015 r. w dodatku „Palce Lizać” oraz 14 maja 2015 r. na profilu „Palce Lizać” w portalu społecznościowym www.facebook.com Organizator ogłosi wyniki Konkursu.

§4. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i Fundatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzeństwo.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu w chwili przesłania na adres poczty elektronicznej konkurs_palcelizac@agora.pl wiadomości e-mail zawierającej: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres korespondencyjny i numer telefonu z załączonym przepisem oraz fotografią dania.
2. Z chwilą nadania wiadomości e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:
a)      przedstawiany przez Uczestnika przepis nie jest chroniony przepisami ustawy - Prawo własności przemysłowej, a fotografia, w tym aranżacja wnętrza, stylizacja osób widocznych w kadrze oraz inne elementy twórcze składające się na odpowiedź i fotografię są dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie są obciążone jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;
b)     wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora oraz Fundatora przesłanych utworów (przepisu i fotografii łącznie lub każdego z tych utworów osobno) w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora lub Fundatora opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z innymi utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora lub Fundatora, bądź profilach Organizatora lub Fundatora portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora i Fundatora w tworzonej przez każdy z tych podmiotów bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora i takiej bazie Fundatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora i Fundatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum;
c)     wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora oraz nieodpłatne publikowanie przez Fundatora zgłoszonej pracy konkursowej (przepisu i fotografii łącznie lub osobno), jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowań, o jakich mowa w lit. b), w wydawanym przez Organizatora dzienniku „Gazeta Wyborcza” oraz magazynie „Palce Lizać”;
d)     udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przepisu i fotografii na następujących polach eksploatacji:
- utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,
- rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności „Gazety Wyborczej” i „Palce Lizać” oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych;
- publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do każdego utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy „Gazety Wyborczej” i „Palce Lizać” oraz materiałach reklamowych Fundatora.

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.

e)     zezwala Organizatorowi i Fundatorowi na rozpowszechnienie na łamach „Gazety Wyborczej” i „Palce Lizać” a także na stronach serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika;
f)      zobowiązuje się na wezwanie Organizatora przystąpić do odpłatnej umowy o przeniesienie autorskich majątkowych praw do pracy konkursowej lub do dotyczącej tej pracy umowy licencyjnej na wyłączność.


3. Organizator przyznaje każdemu z 10 (dziesięciu) zwycięzców jedną nagrodę w postaci książki „Wiem, co jem. Przepisy z programu” Katarzyny Bosackiej.
4. Nagrody w postaci książek zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzców za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Zwycięzcę.
5. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę w formie książki, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej egzemplarz książki uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora do osobistego odbioru w terminie do 1 czerwca 2015 r. Po upływie ww. terminu uprawnia do nagrody wygasa.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora - na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Palce Lizać”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników  oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

POPULARNE
NAJNOWSZE