Regulamin konkursu "Palce Lizać" pt. "ABC gotowania"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "ABC gotowania" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 3. Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) nagród książkowych pt. "ABC gotowania" autorstwa Mariety Mareckiej. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 14-31 października 2015 r. na łamach "Palce Lizać" - dodatku do ogólnopolskiego dziennika "Gazeta Wyborcza" oraz na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://palcelizac.gazeta.pl, zwanego dalej "Serwisem". 5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 6. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronach internetowego serwisu Organizatora prowadzonego pod adresem http://palcelizac.gazeta.pl. § 2. Cel przeprowadzenia Konkursu.

Celem Konkursu jest wybranie przez jury konkursowe 10 (dziesięć) najciekawszych autorskich przepisów na danie, którego głównymi składnikami będą produkty zaczynające się na literę A, B i C. Nagrodzonych zostanie 10 (dziesięciu) uczestników wybranych przez jury, kierujące się walorami gastronomicznymi przepisu.  

§3. Czas przeprowadzenia Konkursu.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ten sposób, że od dnia 14 października 2015 r. godz. 6:00 do 31 października 2015 r. godz. 23:59 uczestnicy będą mogli nadsyłać e-maile z załączonym przepisem. Przez datę doręczenia wiadomości e-mail rozumie się datę i godzinę zapisania wiadomości e-mail na serwerze Organizatora. 2. W dniu 18 listopada 2015 r. w magazynie "Palce lizać", na stronie palcelizac.gazet.pl oraz na profilu "Palce Lizać" w portalu społecznościowym www.facebook.com Organizator ogłosi wyniki Konkursu.

§4. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu w chwili przesłania na adres poczty elektronicznej konkursabc@agora.pl wiadomości e-mail zawierającej: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres korespondencyjny i numer telefonu z załączonym przepisem na danie. 2. Z chwilą nadania wiadomości e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: a) przedstawiony przez Uczestnika przepis nie jest chroniony przepisami ustawy - Prawo własności przemysłowej jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej; b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego utworu (przepisu) w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (poprzez jego dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum; c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej pracy konkursowej tj. przepisu jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania pracy konkursowej (poprzez jej dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym przez Agorę dzienniku "Gazeta Wyborcza" oraz magazynie "Palce Lizać" oraz w serwisach internetowych Organizatora i profilach w portalach społecznościowych Organizatora; d) udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przepisu na następujących polach eksploatacji: - utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, - rozpowszechnianie i wprowadzanie zdjęcia do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora oraz Gazety Wyborczej oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych - publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy "Gazety Wyborczej" i "Palce Lizać". Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji. e) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach "Gazety Wyborczej" i "Palce Lizać" a także na stronach serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika; f) zobowiązuje się na wezwanie Organizatora przystąpić do odpłatnej umowy o przeniesienie autorskich majątkowych praw do pracy konkursowej lub do dotyczącej tej pracy umowy licencyjnej na wyłączność. 3. Nagrody, o jakich mowa w §1 ust.2 Regulaminu zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzców za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Zwycięzcę. 4. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora do osobistego odbioru na okres 30 dni od zwrotu przesyłki. Po upływie ww. terminu uprawnia do nagrody wygasa.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora - na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Palce Lizać". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

§8. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Odstąpienie od udziału w konkursie po przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody Organizatorowi. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.