Regulamin konkursu "Palce Lizać" pt. "Zakochaj się we włoskich smakach"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zakochaj się we włoskich smakach" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Poznańskiej 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172407 NIP 777-273-99-96, REGON: 634514219, zwana dalej "Fundatorem". 3. Nagrodami w Konkursie jest 10 koszów delikatesowych skomponowanych w należących do Fundatora sklepach "Lidl". W każdym koszu znajdują się włoskie artykuły spożywcze w ilości 15 produktów marki Italiamo. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 14 do 31 października 2015 r. na łamach "Palce Lizać" - dodatku do ogólnopolskiego dziennika "Gazeta Wyborcza" oraz na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://palcelizac.gazeta.pl, zwanego dalej "Serwisem". 5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zostanie zamieszczony na stronach internetowego serwisu Organizatora prowadzonego pod adresem http://palcelizac.gazeta.pl.

§ 2. Cel przeprowadzenia Konkursu.

Celem Konkursu jest wybranie przez jury konkursowe najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe: "Jakie są Twoje ulubione składniki kuchni włoskiej i co z nich przyrządzasz".  Nagrodzonych zostanie 10 uczestników, wybranych przez jury, kierujące się walorami gastronomicznymi.  

§3. Czas przeprowadzenia Konkursu.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ten sposób, że od dnia 14 października 2015 r. godz. 6:00 do 31 października 2015 r. godz. 23:59 uczestnicy będą mogli wysłać e-maile zawierające odpowiedź na pytanie konkursowe : "Jakie są Twoje ulubione składniki kuchni włoskiej i co z nich przyrządzasz". Przez datę doręczenia wiadomości e-mail rozumie się datę i godzinę zapisania wiadomości e-mail na serwerze Organizatora. 2. W dniu 18 listopada 2015 r. na profilu "Palce Lizać" w portalu społecznościowym www.facebook.com oraz na stronie www.palcelizac.gazeta.pl Organizator ogłosi wyniki Konkursu. §4. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i Fundatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu w chwili przesłania na adres poczty elektronicznej konkurslidla@agora.pl wiadomości e-mail zawierającej: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres korespondencyjny i numer telefonu z załączoną odpowiedzią na pytanie konkursowe: "Jakie są Twoje ulubione składniki kuchni włoskiej i co z nich przyrządzasz". 2. Z chwilą nadania wiadomości e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: a) przedstawiona przez Uczestnika odpowiedź na pytanie "Jakie są Twoje ulubione składniki kuchni włoskiej i co z nich przyrządzasz" jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej; b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora oraz Fundatora przesłanego utworu (odpowiedzi na pytanie) w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora lub Fundatora opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z innymi utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora lub Fundatora, bądź profilach Organizatora lub Fundatora portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora i Fundatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora i takiej bazie Fundatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora i Fundatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum; c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora oraz nieodpłatne publikowanie przez Fundatora zgłoszonej pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowań, o jakich mowa w lit. b), w wydawanym przez Agorę dzienniku "Gazeta Wyborcza" oraz magazynie "Palce Lizać" oraz w serwisach internetowych Organizatora i profilach w portalach społecznościowych Organizatora, a także w serwisach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Fundatora; d) udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z odpowiedzi na pytanie konkursowe na następujących polach eksploatacji: - utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy zdjęcia do obrotu, - rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności ,,Gazety Wyborczej" oraz ,,Palce lizać" oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych - publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy "Gazety Wyborczej" i "Palce Lizać" oraz materiałach reklamowych Fundatora. Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji. e) zezwala Organizatorowi i Fundatorowi na rozpowszechnienie na łamach "Gazety Wyborczej" i "Palce Lizać" a także na stronach serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika; f) zobowiązuje się na wezwanie Organizatora przystąpić do odpłatnej umowy o przeniesienie autorskich majątkowych praw do pracy konkursowej lub do dotyczącej tej pracy umowy licencyjnej na wyłączność 3. Nagrody, o jakich mowa w §1 ust.3 Regulaminu zostaną wysłane przez Fundatora do Zwycięzców za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Zwycięzcę. 4. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę uprawnia Organizatora i Fundatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Fundatora do osobistego odbioru na okres 30 dni od zwrotu przesyłki. Po upływie ww. terminu uprawnia do nagrody wygasa.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora - na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Palce Lizać". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. §7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.