Regulamin konkursu ?Święta przy kawie"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Święta przy kawie" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał akcyjny w wysokości: 47.665.426 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 3. Nagrodami w Konkursie są 4 (cztery) zestawy upominkowe (dalej, Nagrody), każdy składający się z: młynka do kawy marki "Silver Crest" o wartości 44,99 zł, spieniacza do mleka marki "Silver Crest" o wartości 119 zł oraz zestawu kawy w ziarnkach marki "Bellaroom" o wartości 31,98 zł. Zestawy zostaną skomponowane z produktów stanowiących asortyment sieci sklepów "Lidl". Nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 9 do 13 grudnia 2015 r. na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://palcelizac.gazeta.pl, zwanego dalej "Serwisem" oraz na profilu "Palce Lizać" w portalu społecznościowym www.facebook.com. 5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 6. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronach internetowego serwisu Organizatora prowadzonego pod adresem http://palcelizac.gazeta.pl na profilu "Palce Lizać" w portalu społecznościowym www.facebook.com.

§ 2. Cel przeprowadzenia Konkursu

Celem Konkursu jest wybranie przez jury konkursowe najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe:"Mikser? Zestaw garnków, a może nowy nóż szefa kuchni? Idealny prezent gwiazdkowy dla kulinarnego pasjonata bądź kulinarnej pasjonatki to...? Napisz nam, jaki upominek pod choinką znajdą Twoi bliscy, których pasją jest gotowanie i poszukiwanie nowych smaków oraz uzasadnij dlaczego właśnie z takiego prezentu ucieszą się najbardziej". Nagrodzonych zostanie 4 uczestników, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi, wybranych przez jury.

§3. Czas przeprowadzenia Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ten sposób, że od dnia 9 grudnia 2015 r. od godz. 17:00 do 13 grudnia 2015 r. do godz. 23:59 uczestnicy będą mogli wysłać e-maile zawierające odpowiedź na pytanie konkursowe: "Mikser? Zestaw garnków, a może nowy nóż szefa kuchni? Idealny prezent gwiazdkowy dla kulinarnego pasjonata bądź kulinarnej pasjonatki to...? Napisz nam, jaki upominek pod choinką znajdą Twoi bliscy, których pasją jest gotowanie i poszukiwanie nowych smaków oraz uzasadnij dlaczego właśnie z takiego prezentu ucieszą się najbardziej". Przez datę doręczenia wiadomości e-mail rozumie się datę i godzinę zapisania wiadomości e-mail na serwerze Organizatora. 2. W dniu 15 grudnia 2015 r. na profilu "Palce Lizać" w portalu społecznościowym www.facebook.com oraz na stronie www.palcelizac.gazeta.pl Organizator ogłosi wyniki Konkursu.

§4. Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu w chwili przesłania na adres poczty elektronicznej konkurs_silvercrest@agora.pl wiadomości e-mail zawierającej: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres korespondencyjny i numer telefonu z załączoną odpowiedzią na pytanie konkursowe: "Mikser? Zestaw garnków, a może nowy nóż szefa kuchni? Idealny prezent gwiazdkowy dla kulinarnego pasjonata bądź kulinarnej pasjonatki to...? Napisz nam, jaki upominek pod choinką znajdą Twoi bliscy, których pasją jest gotowanie i poszukiwanie nowych smaków oraz uzasadnij dlaczego właśnie z takiego prezentu ucieszą się najbardziej". 2. Z chwilą nadania wiadomości e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że: a) przedstawiona przez Uczestnika odpowiedź na pytanie "Mikser? Zestaw garnków, a może nowy nóż szefa kuchni? Idealny prezent gwiazdkowy dla kulinarnego pasjonata bądź kulinarnej pasjonatki to...? Napisz nam, jaki upominek pod choinką znajdą Twoi bliscy, których pasją jest gotowanie i poszukiwanie nowych smaków oraz uzasadnij dlaczego właśnie z takiego prezentu ucieszą się najbardziej" jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej; b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego utworu (odpowiedzi na pytanie) w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z innymi utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum; c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowań, o jakich mowa w lit. b), w serwisach internetowych Organizatora i profilach w portalach społecznościowych Organizatora; d) udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z odpowiedzi na pytanie konkursowe na następujących polach eksploatacji: - utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych - publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy "Gazety Wyborczej" i "Palce Lizać". Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji. e) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na stronach serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika; f) zobowiązuje się na wezwanie Organizatora przystąpić do odpłatnej umowy o przeniesienie autorskich majątkowych praw do pracy konkursowej lub do dotyczącej tej pracy umowy licencyjnej na wyłączność. 3. Nagrody, o jakich mowa w §1 ust.3 Regulaminu zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Zwycięzcę. 4. Odmowa odebrania przesyłki zwierającej nagrodę, niepodanie adresu do doręczenia lub podanie adresu błędnego, uniemożliwiającego doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę uprawnia Organizatora do pozostawienia nagrody do dyspozycji zwycięzcy w siedzibie Organizatora do osobistego odbioru na okres 30 dni od zwrotu przesyłki. Po upływie ww. terminu uprawnia do nagrody wygasa.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora - na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Palce Lizać". Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

§8. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w terminie 14 dni od daty przesłania odpowiedzi konkursowej na zasadach określonych w ustępie 5 Regulaminu. Odstąpienie od udziału w konkursie po przyjęciu nagrody jest równoznaczne z zobowiązaniem do zwrotu wydanej nagrody Organizatorowi. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.